Wetenschappelijk en Economisch Potentieel (WEP)

De bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) van het land is één van de wettelijke opdrachten van de VSSE (wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998).

De dienst beschermt wetenschappelijke instellingen en ondernemingen wanneer ze bedreigd worden, omdat ze het doelwit zijn van terrorisme, spionage, inmenging, extremisme of proliferatie. Een soortgelijke dreiging kan ook gericht zijn tegen overheidsdiensten die met gevoelige economische, wetenschappelijke of technologische informatie in aanraking komen. Ook potentiële dreigingen tegen de kritieke infrastructuur (*) van ons land worden door de VSSE opgevolgd.

Concreet verzamelt de dienst inlichtingen over de dreiging en doet aan sensibilisering van bedrijven en instellingen, maar fysieke bescherming van de infrastructuur biedt ze niet.

(*) De wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren definieert de kritieke infrastructuur als elke ' installatie, systeem of een deel daarvan, van federaal belang, dat van essentieel belang is voor het behoud van vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn, en waarvan de verstoring van de werking of de vernietiging een aanzienlijke weerslag zou hebben doordat die functies ontregeld zouden raken’.

De Belgische wetgeving dekt vier sectoren: transport, energie, financiën (banken) en elektronische communicatie. De kritieke infrastructuur vormt een belangrijke component van het economisch potentieel van ons land.