De informatiebronnen

Inlichtingendiensten hanteren uiteenlopende manieren om informatie te verzamelen.

De Veiligheid van de Staat maakt gebruik van de volgende kanalen:

HUMINT of ‘human intelligence’: informatie die wordt aangeleverd door menselijke bronnen die essentieel zijn voor de werking van een inlichtingendienst. Deze moet de identiteit van de bron en de informatie die deze aanlevert, beschermen.  

Bronnen moeten toegang hebben tot bepaalde informatie en moeten bereid zijn om de vaak delicate en soms zelfs gevaarlijke taak op zich te nemen.

Een 'bronbehandelaar' bij de VSSE moet beschikken over de nodige achtergrondkennis van het milieu waarin de bron opereert. 

OSINT of ‘open sources intelligence’: de verzameling informatie uit vrij toegankelijke bronnen (pers, televisie, internet, ...).

SOCMINT of 'social media intelligence': informatie ingezameld via de sociale media. 

Openbare diensten: informatie afkomstig van de verschillende Belgische overheden.

 

TRAVINT of ‘travel Intelligence’, reisinformatie zoals vluchtgegevens die  via het Belgian Passenger Information Unit (BelPIU) kan verkregen worden. BELPIU is een onderdeel van het Crisiscentrum.

Buitenlandse diensten: informatie van buitenlandse inlichtingendiensten. De uitwisseling van deze informatie is onderworpen aan de regel van de derde dienst.

Dat houdt in:

  • de inlichting niet gecommuniceerd mag worden aan derden zonder goedkeuring van de versturende dienst;   
  • de inlichting enkel kan gecommuniceerd en behandeld worden met respect voor de specifieke veiligheidsvoorwaarden (bescherming van de bron en van de inlichting die werd doorgegeven);
  • de inlichting enkel kan gebruikt worden voor het doel waarvoor ze geleverd werd. Er is toestemming nodig voor een ander gebruik (bijvoorbeeld door het gerecht).

De privésector: informatie van personen of organisaties uit de privésector die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht van de inlichtingendiensten (overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).