Veiligheidsonderzoeken

Wie beroepshalve in aanraking komt met geclassificeerde informatie moet beschikken over een veiligheidsmachtiging die afgeleverd wordt na een voorafgaand veiligheidsonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door een inlichtingen- of veiligheidsdienst op vraag van en onder toezicht van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO).

Het doel van een veiligheidsonderzoek is na te gaan of de aanvrager betrouwbaar, loyaal en integer genoeg is om met geclassificeerde informatie om te gaan of om in een gevoelige omgeving te werken. Er wordt ook bekeken of en in welke mate de aanvrager kwetsbaar zou kunnen zijn voor druk van buitenaf. Wie een risicoprofiel heeft, kan een veiligheidsmachtiging ontzegd worden.

De regels voor deze veiligheidsonderzoeken zijn vastgelegd in de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en in de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. De omvang van het veiligheidsonderzoek varieert naargelang het niveau van de vereiste veiligheidsmachtiging. Dat laatste wordt bepaald door het classificatieniveau van de informatie waartoe de houder toegang moet kunnen hebben voor de uitoefening van zijn functie.

Er zijn drie verschillende niveaus van classificatie: ZEER GEHEIM, GEHEIM EN VERTROUWELIJK. Elke graad wordt bepaald overeenkomstig de inhoud van de informatie.      

Personen die onderstaande functies bekleden, zijn onderworpen aan een veiligheidsonderzoek:

  • personeelsleden van de VSSE (als afgevaardigde veiligheidsautoriteit verstrekt de algemene directie van de VSSE de veiligheidsmachtigingen voor haar eigen personeel);
  • bepaalde ambtenaren van een aantal FOD’s (Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie, Economie, Financiën enz.);
  • bepaalde leden van de Federale Politie;
  • een aantal Belgische personeelsleden van de NAVO, de Europese Commissie, de Europese Raad, ESA, enz.;
  • een groot deel van de personeelsleden die in het domein van de kerncentrales werken;
  • zelfstandigen, bedrijven en hun medewerkers die binnen geclassificeerde zones moeten werken enz.

Deze lijst is niet exhaustief.

De dienst Veiligheidsonderzoeken werkt totaal onafhankelijk van de andere diensten van de VSSE. De ingewonnen persoonlijke informatie kan enkel door de personeelsleden van deze sectie, de veiligheidsofficieren, de Directie-Generaal van de VSSE en de NVO geraadpleegd worden. Andere personeelsleden van de VSSE hebben geen rechtstreekse toegang tot de informatie van de veiligheidsonderzoeken.