De nationale veiligheidsraad

De grote beleidslijnen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden bepaald door de Nationale Veiligheidsraad (NVR). De Nationale Veiligheidsraad is als volgt samengesteld:

 • de premier, die de NVR voorzit; 
 • de vicepremiers;
 • de ministers bevoegd voor Justitie, Landsverdediging, Binnen- en Buitenlandse Zaken.

Onderstaande personen kunnen worden uitgenodigd, indien de agenda dat vereist: 

 • de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat (VSSE);
 • het hoofd van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV)
 • de commissaris-generaal van de Federale Politie;
 • de directeur van het OCAD;
 • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • de directeur-generaal van het Crisiscentrum;
 • een vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal;
 • de federale procureur;
 • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken.

De NVR legt de prioriteiten voor het inlichtingen- en veiligheidsbeleid vast. Deze prioriteiten kunnen verder worden uitgewerkt in concrete actieplannen. Dit is één van de taken van het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid (CCIV).

De Nationale Veiligheidsraad wordt voorbereid door het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid (SCIV). Dat ziet ook toe op de uitvoering van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Het Strategisch Comité wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de premier en bestaat uit de vertegenwoordigers van de andere regeringsleden die zetelen in de Nationale Veiligheidsraad en de voorzitter van het CCIV. Precies zoals voor de NVR, kunnen ook voor het SCIV andere gesprekspartners worden uitgenodigd.