Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse

Algemeen

 

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), de opvolger van de Antiterroristische Gemengde Groep (AGG), is opgericht door de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging en is belast met de evaluatie van de dreiging voor wat betreft terrorisme en extremisme (https://ocad.belgium.be/).

 

Het OCAD staat onder het gemeenschappelijke gezag van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie.

 

Bij zijn dreigingsanalyses over de terroristische en extremistische dreigingen in en tegen België, baseert het OCAD zich op inlichtingen verkregen van partnerorganisaties:

 

-       de Veiligheid van de Staat

-       de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid

-       de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken

-       de Administratie der Douane en Accijnzen van de FOD Financiën

-       de FOD Mobiliteit en Vervoer

-       de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Het OCAD maakt zowel punctuele als strategische dreigingsanalyses, die telkens worden bezorgd aan de politieke, administratieve of gerechtelijke overheden met een verantwoordelijke rol op het vlak van veiligheid.  

 

Vier dreigingsniveaus

 

Het actuele dreigingsniveau vindt u terug op de website van OCAD (https://ocad.belgium.be/).
De verschillende dreigingsniveaus die het OCAD kan instellen, variëren op een schaal van 1 tot 4 en worden beschreven in een koninklijk besluit van 28 november 2006.
Elk dreigingsniveau wordt bepaald aan de hand van de ernst en de waarschijnlijkheid van het gevaar of van de dreiging:

 

-       Niveau 1 of LAAG: de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse, is niet bedreigd.

-       Niveau 2 of GEMIDDELD: de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse, is weinig waarschijnlijk.

-       Niveau 3 of ERNSTIG: de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse, is mogelijk en waarschijnlijk.

-       Niveau 4 of ZEER ERNSTIG: de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse, is ernstig en zeer nabij.

 

In overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken neemt het Crisiscentrum voorzorgs- en beschermingsmaatregelen op basis van de evaluaties van het OCAD. 

 

Aanslagen

 

Na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 had het OCAD het algemene dreigingsniveau voor ons land verhoogd van niveau 2 naar niveau 3 (op een schaal van 1 tot 4). De dreiging tegen ons land werd toen als ‘mogelijk’ en ‘waarschijnlijk’ ingeschat, met andere woorden als ‘ERNSTIG’.

Op 22 januari 2018 werd het algemene dreigingsniveau door het OCAD opnieuw verlaagd van niveau 3 naar niveau 2, na overleg met zijn partners en op basis van de beschikbare informatie.

Voor de meest recente informatie over het dreigingsniveau, raadpleeg steeds de website van OCAD (https://ocad.belgium.be)